Enkele gedagtes oor Psalm 2, die 2001-omdigting en Sinode 2003

Dr.AH Bogaards

1. Die 2001-omdigting van Psalm 2

1

Waarom stig die volke opstand teen die Heer

En word teen sy gesalfde saamgespan?

Hul s, as hulle di gesag trotseer:

"Werp af die juk en raak bevry daarvan".

2

Die Here wat daar in die hemel woon,

Hy lag hul uit en Hy maak hul tot spot.

Hul gaan op loop, die vorste wat Hom hoon,

Hy maak 'n nietigheid van hul komplot.

3

Die oproermakers word deur God vermaan:

"Ek het die koning immers self gekroon,

daar op my berg wat hoog en heilig staan,

daar heers hy, my gesalfde, op sy troon".

4

"Jy is my seun", het Hy vir my ges.

"Jy kry die volke as besit van My.

Hul sal in skerwe voor jou septer l,

Hul sal verbrokkel soos 'n pot van klei".

5

O heersers van die aarde gee dan ag,

Want julle moet Hom onderdanig wees;

Die Here moet gedien word met ontsag,

Eerbiedig, en met siddering en vrees.

6

Kom eer die Here en kom buig voor Hom.

Keer so dat Hy vertoorn op julle raak,

Keer dat die Heer se woede oor jul kom.

Wie by Hom skuil, sal Hy gelukkig maak.

 

2. Die foute van die 2001-omdigting uitgelig:

1. Deurgaans word "koning" en "gesalfde" met 'n kleinletter geskryf. Die Psalm word nie nie Messiaans omgedig nie. Dit gaan om 'n aardse koning. So het die digter dit ook uitdruklik in die pers gestel. Christus is hieruit verwyder.

2. Die omdig van die Godsname:

DUS: Daar word geen onderskeid gemaak in die Godsname (HERE en Here) nie en 'n Godsnaam word bygevoeg (God).

3. Die uitdrukking die konings van die aarde in vers 2 is in die omdigting (vers 2 van omdigting) nie omgedig nie, maar net die woord vorste.

4. Vers 5 (Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik) is soos volg omgedig: "Die oproermakers word deur God vermaan". Die woorde in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik is weggelaat.

5. Die naam Sion in vers 6 is weggelaat.

6. Die woorde Vandag het Ek self u gegenereer(verwek) (v.7) is weggelaat.

7. Eis (Vra) van my en erfdeel (v.8) is weggelaat.

8. Juig met bewing (v.11) is nie omgedig nie.

9. Seun (v.12) is vervang met "Here".

Die uitdrukking op die weg vergaan is weggelaat.

Welgeluksalig is almal is omgedig met "sal Hy gelukkig maak".

 

3. Oogmerke met hierdie verklaring

Ek het twee oogmerke met hierdie verklaring:

  1. My oogmerk met hierdie verklaring is eerstens om te laat sien dat ons in Psalm 2 met 'n Messiaanse Psalm te make het. Ek sal u laat sien dat nie alleen vers 7 wys dat ons hier 'n Christus-Psalm het nie, maar ook verse 2, 6, 9 en 12 wys daarop. Sodoende sal ek u wys hoe verkeerd die digter van die 2001-omdigting in sy standpunt en omdigting is.
  2. Tweedens wil ek in die verklaring aan u die heerlike eenheid van die Skrif laat sien: hoe daar lyne loop vanaf hierdie Psalm na ander Psalms en na die Nuwe Testament. Deur die 2001-omdigting se weglatings en veranderings word juis hierdie lyne afgesny en die Skrif in sy eenheid aangetas.

 

4. Psalm 2 verklaar

4.1. Vers 1-2

In Handelinge 4:24-26 word ges dat God ('n ander tekslesing het "God deur die Heilige Gees") in Ps.2 deur die mond van Dawid gespreek het. Wat in Ps.2:1-2 ges word van die opstand van die konings van die aarde teen die HERE en sy Gesalfde, word dan deur die Skrywer van Handelinge (en van Psalm 2), die Heilige Gees, soos volg uitgel: "Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het" (Handelinge 4:27). Die Heilige Gees, wat self die Skrywer van Psalm 2 is, leer dat die Gesalfde van Psalm 2 niemand anders as die heilige Kind Jesus, as ons Here Jesus Christus, is nie. Onder andere hier in Handelinge 4 laat die Heilige Gees ons ook sien wat bedoel word met die konings van die aarde, wat in opstand kom teen Christus.

Handelinge 4:24-30 is 'n gebed met Ps.2:1-2 as inhoud. As antwoord op hierdie gebed "is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek"(v.31). Dit is veelseggend. Die Koning en Gesalfde van Psalm 2 handel in Handelinge 4: Die Koning van Ps.2 laat die aarde bewe en die Gesalfde van Psalm 2 salf sy kerk met sy Heilige Gees.

Die konings van die aarde, wat in opstand kom teen die Messias, kom ook telkens weer terug in tekste soos Openbaring 6:15 en 19. En ook hier hoor ons van 'n aardbewing (v.12) en die konings van die aarde het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse ges: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam (vv.15-16), vir die toorn van die Seun van Ps.2:12. Hulle wou nie by die Seun skuil nie (Ps.2:12) en nou soek hulle skuiling teen sy toorn deur hulle weg te steek in die spelonke en rotse van die berge.

Wie sy Bybel ken en met name Handelinge 4 en Openbaring 6 weet by die sing van Psalm 2: Dit gaan in Psalm 2:1-2 ten diepste oor hierdie konings en di Koning, die Here Jesus Christus, teen Wie hulle in opstand kom.

Wie die 2001-omdigting in die hand het, weet dit nie, want daar is die Koning, die Gesalfde (met hoofletters) die verband met die Nuwe Testament weg. Die digter het dit self uitdruklik ges dat hy die Messias uitgehaal het en s dus iets met sy kleinletters. Ook die konings van die aarde nog 'n verband met die Nuwe Testament weg.

Die woord woel het ook die betekenis van op die tande kners. Die Jode het teen Stefanus op die tande gekners: "En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hul harte en het teen hom op die tande gekners" (Hand.7:54).

 

4.2. Vers 5

"Die oproermakers word deur God vermaan" (2001-omdigting). Dat dt geen getroue weergawe van die oorspronklike is nie, hoef eintlik nie eens verduidelik te word nie. Die oproermakers word nie alleen vermaan nie, maar aangespreek in sy toorn n in sy grimmigheid sal Hy hulle veskrik. Hierdie woorde word weggelaat en juis in die verdere verloop van Ps.2 (vgl. vv.9, 12) kom hierdie toorn en toornopenbaring weer ter sprake.

 

4.3. Vers 6

k tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.

In Hand.4:27 word dit vertaal met gesalf.

Hier moet op nog iets opvallends gewys word, iets wat laat sien dat dit in Psalm 2 nie oor 'n aardse koning (Dawid, Salomo) gaan nie, maar oor di Messias, die Christus. Dit val naamlik op dat die Here sy Koning gesalf het oor Sion. Die konings uit die huis van Dawid het wel geregeer te Jerusalem, maar oor Israel of Juda. Daar is egter geen Judese koning gewees, waarvan 'n mens sou gewaag het om te s dat hy oor die heilige berg van die HERE, daar waar sy tempel is en waar Hy Koning is, regeer nie. Let wel dat Sion uitdruklik nader verklaar word as my heilige berg.

Dit is veelseggend dat die Targum ('n Joodse parafrase) op die Psalms die oor Sion, my heilige berg parafraseer: oor my heiligdom.

Salf-koning-OOR:

1 Sam.15:1 ("Toe s Samuel vir Saul: Die Here het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel"); 2 Sam.2:4 ("Daarna het die manne van Juda gekom en Dawid daar as koning oor die huis van Juda gesalf"); 1 Kon.1:34 ("En laat Sadok, die priester, en Natan, die profeet, hom daar as koning oor Israel salf).

Die Psalmboek is nie alleen 'n Boek waarmee ons God prys nie. Dit is ook vir ons en ons kinders 'n leerboek. Al singende leer ons van die HERE se skeppings- en verlossingswerk, van sy openbaring en sy Koningsheerskappy. Daarby is ook name van belang. Ook die naam Sion s iets. En Sion is nie net 'n naam in die Ou Testament nie, maar dit kom ook in die Nuwe voor. Daar loop 'n lyn van hierdie naam in die Ou Testament na die Nuwe Testament. So byvoorbeeld sien Johannes (Op.14:1) die Lam (Christus) staan op die berg Sion.

Ons het hier met 'n besondere byvoeging te make. Die Psalmdigter s nie net Sion nie, maar verklaar die naam Sion nader met die woorde my heilige berg. Die uitdrukking kom meermale in die Psalms voor en laat sien dat met my heilige berg bedoel word: Daar waar God woon.

Psalms 2:6 k tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.

Psalms 3:4 Luid roep ek die HERE aan, en Hy verhoor my van sy heilige berg. Sela.

Psalms 15:1 HERE, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg?

Psalms 43:3 Stuur u lig en u waarheid; laat di my lei; laat di my bring na u heilige berg en na u woninge.

Psalms 48:2 Die HERE is groot en baie lofwaardig in die stad van onse God, sy heilige berg!

Psalms 99:9 Verhef die HERE onse God, en buig julle neer voor sy heilige berg. Want heilig is die HERE onse God.

 

Isa 11:9 Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek.

Isa 27:13 En in di dag sal daar met n groot basuin geblaas word; dan sal kom die wat verlore is in die land Assur en die wat verdryf is in Egipteland, en hulle sal die HERE aanbid op die heilige berg in Jerusalem.

Isa 56:7 hulle sal Ek bring na my heilige berg, en Ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed; hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar; want my huis sal n huis van gebed genoem word vir al die volke.

Isa 65:11 Maar julle wat die HERE verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat n tafel dek vir die geluksgod en die mengsel inskink vir die godin van die noodlot

Isa 65:25 Die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi eet soos n bees, en stof sal die voedsel van die slang wees; hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, s die HERE.

Jes.66:20: En hulle sal al julle broers bring uit al die nasies as offergawe aan die HERE, op perde en op waens en in draagstoele en op muilesels en op kamele na my heilige berg, na Jerusalem, s die HERE, net soos die kinders van Israel die spysoffer in n rein voorwerp bring na die huis van die HERE.

Jer 31:23 So s die HERE van die lerskare, die God van Israel: Weer sal hulle hierdie woord s in die land Juda en in die stede daarvan, as Ek hulle lot verander: Mag die HERE jou sen, o woning van geregtigheid, heilige berg!

Eze 20:40 Want op my heilige berg, op die verhewe berg van Israel, spreek die Here HERE, daar sal die hele huis van Israel, hulle almal, My dien in die land; daar sal Ek n behae in hulle h en daar sal Ek julle offergawes eis en die eerstelinge van julle aanbiedinge by al julle heilige gawes.

Eze 28:14 Jy was n grub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op n heilige berg; n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.

Dan 9:16 o Here, laat tog volgens al u geregtigheid u toorn en u grimmigheid van u stad Jerusalem, u heilige berg, afgewend word, want om ons sondes en die ongeregtighede van ons vaders ontwil is Jerusalem en u volk n voorwerp van versmading vir almal rondom ons.

Dan 9:20 Terwyl ek nog spreek en bid en my sonde en die sonde van my volk Israel bely en my smeking voor die aangesig van die HERE my God neerwerp, ter wille van die heilige berg van my God,

Joe 2:1 Blaas die basuin op Sion, en blaas alarm op my heilige berg! Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die HERE kom, want hy is naby

Joe 3:17 Dan sal julle weet dat Ek die HERE julle God is, wat woon op Sion, my heilige berg; dan sal Jerusalem n heiligdom wees waar geen vreemdes meer deur sal trek nie.

Oba 1:16 Want net soos julle gedrink het op my heilige berg, sal al die nasies gedurigdeur drink, ja, hulle sal drink en swelg en word asof hulle nooit bestaan het nie.

Zep 3:11 Op di dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen My oortree het nie; want dan sal Ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie.

Zec 8:3 So s die HERE: Ek keer terug na Sion en sal midde-in Jerusalem woon; en Jerusalem sal genoem word: Die stad van trou, en die berg van die HERE van die lerskare: Die heilige berg.

2Pe 1:18 En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe ons saam met Hom op die heilige berg was.

 

4.4. Vers 7

4.4.1. Inleidend

Twee dele van die vers word deur die 2001-omdigting weggelaat:

 

Ook die woorde U is my Seun is van kardinale belang vir die regte (Messiaanse) verstaan van hierdie Psalms en sal daarom ook intensief aandag kry.

 

4.4.2. Ek wil vertel van die besluit

Hierdie woorde is nie onbelangrik of niksseggend nie. Inteendeel, die Ek is Christus. Immers, sonder Hom weet ons heeltemal niks van die Vader en sy raadsbesluite nie. Hy het die Vader aan ons geopenbaar (vgl. Joh.1:18: Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, di het Hom verklaar). In die Nuwe Testament brei Jesus uit op hierdie raadsbesluit; daar vertel Hy meer daarvan. Ek wil vertel van die besluit - dit is diep woorde hierdie. Hy is ons hoogste Profeet, wat die verborge raad (besluit) van God oor ons verlossing openbaar. Alreeds in die Ou Testament is Hy ons hoogste Profeet en dus ook hier in Psalm 2.

 

4.4.3. U is my Seun

4.4.3.1. Van Salomo, ens. s die HERE in 2 Samuel 7:14: Hy (Salomo) sal vir My tot 'n seun wees (letterlik uit die Hebreeus). Daarenteen staan die tot (Hebr. l-e) nie in Ps.2:7 nie, maar daar staan U is my Seun. Hierdie onderskeid in formulering kom ook duidelik uit in die Griekse vertaling van die Ou Testament (Septuagint).

Waaroor gaan dit? Wat is die verskil tussen hierdie twee tekste? In 2 Sam.7 gaan dit oor kind-wees deur aanneming (adopsie). In Psalm 2:7 verklaar die HERE egter: U is my Seun. Hy is dit werklik, wesenlik, van nature.

 

4.4.3.2. In Mt.16:16 s Petrus vir Jesus: "U is die Christus, die Seun van die lewende God".

Van Selms s: Ons moet hierdie woord net soos die hele Nuwe Testament, al is dit in Grieks geskryf, nie Grieks nie, maar Semities, maar Hebreeus en Ou Testamenties verstaan.

In die Hebreeuse taal word die uitdrukking "seun van " gebruik om wesenlike identiteit vas te stel. Psalm 72 begin met die woorde: "o God, gee aan die koning u regte en u geregtigheid aan die seun van die koning". Die parallellisme bewys dat die "koning" en "die seun van die koning" een en dieselfde persoon is. 'n Tipiese voorbeeld van dieselfde vind ons in die Nuwe Testament en met name in Matteus 31:55 en Markus 6:3. Volgens Matteus s die inwoners van Nasaret by die aanhoor van die prediking van Jesus: Is Hy nie die seun van die timmerman nie? Die parallel by Markus lui: Is Hy nie die timmerman nie? Die uitspraak van Matteus en Markus s dieselfde: Die seun van die timmerman is die timmerman, soos die seun van die koning die koning is . Wat iemand is, word bepaal deur sy vader te noem. In die geskiedenis van Saul word 'n groep derwijsje/profete veragtelik gekenskets deur te vra: Wie is tog hulle vader? Mense wie se vader onbekend is, is persone sonder stand of betekenis.

Wanneer Petrus bely: "U is die Seun van die lewende God" dan maak hy dus geen onderskeid tussen die Christus en die God van Israel nie, maar stel juis die identiteit tussen die twee. Christus is God.

 

4.4.3.3. Daar moet nog meer oor die evangelie volgens Matteus ges word in verband met ons teks. Matteus 16:16-18 sal weer onder o kom en ook Matteus 26:63-64 gewys.

Petrus bely in . Matteus 16:16: "U is die Christus, die Seun van die lewende God". Dit is 'n belydenis ontleen aan o.a. Psalm 2. Christus beteken Gesalfde (Ps.2:2) en in die benaming "Seun van die lewende God" hoor ons Psalm 2:7 terug. Met die uitdrukking "lewende God" word in die Ou Testament (vgl. o.a. 2Kon.19:14) die HERE (Jahwe) bedoel. In Psalm 2:7 staan dat die HERE s: "U is my Seun".

Jesus se antwoord aan Petrus is: "Salig is jy " (v.17). Dit is die "salig" van Ps.2:12.

Waar kom Petrus aan hierdie belydenis? Dit s Jesus: "Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is". Die Vader self maak Psalm 2 aan Petrus duidelik en laat die verband tussen daardie Psalm en Jesus sien. Die Vader self verklaar Psalm 2 Messiaans, van Christus.

En dan antwoord Jesus vir Petrus: Op hierdie belydenis dat Hy die Christus van Psalm 2 is, sal Hy sy gemeente bou. Psalm 2 en die Messiaanse uitleg daarvan is fundamenteel vir die gebou van die kerk.

'n Paar hoofstukke later, in Matteus 26:63, s die hopriester vir Jesus: "Ek besweer U by die lewende God dat U vir ons s of U die Christus, die Seun van God, is?" Daarop antwoord Jesus bevestigend: "U het dit ges".

 

4.4.3.4. Ook die Johannes-evangelie is van kardinale belang in verband met Psalm 2: Ons sou die Johannes-evangelie maklik die Psalm 2 evangelie kon noem.

In Johannes 1:32-33 getuig Johannes die Doper van Jesus se doop (= salwing) met die Heilige Gees en dan s hy: "En ek het gesien en getuig dat Hy die Seun van God is". (v.34).

Net na Jesus se doop s Natanael vir Jesus: "Rabbi, U is die Seun van God, U is die Koning van Israel!" (Joh.1:50).Weer val twee titels uit Psalm 2: Seun van God en Koning.

In Joh.5:15 word vertel dat die Jode "toe nog meer probeer om Hom dood te maak, omdat Hy nie alleen die sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en Hom met God gelykgestel het". In Joh.10:36 s Jesus vir die Jode: "S julle vir Hom wat die Vader geheilig en in die wreld gestuur het: U spreek godslasterlikomdat Ek ges het: Ek is die Seun van God?"

In die woorde van Johannes 20:30-31 ("sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan h in sy Naam") word die doel van die ganse Johannes-evangelie saamgevat. Opvallend is dat ons hier dan te make het met twee titels uit Psalm 2, naamlik Christus en Seun van God. Ons kan dus s dat Johannes sy lesers wil oortuig dat Jesus die Christus en Seun van God van Psalm 2 is.

 

4.4.4. Vandag het Ek self U gegenereer

4.4.4.1. Die frases U is my Seun en Vandag het Ek self U gegenereer is nie identies nie.

Die vandag wys alreeds dat die 2 sinsdele nie presies dieselfde s nie, want die woord vandag kom nie in die eerste lid voor nie. Die Vandag het Ek self U gegenereer brei dus uit op die U is my Seun (in Hebreeus word dit 'n aanvullende parallelisme genoem).

Daarom kan die Vandag het Ek self U gegenereer nie sommer so weggelaat word nie.

 

4.4.4.2.Van die Vandag het Ek self U gegenereer (verwek) moet ges word:

Dt word nooit in die Ou Testament van 'n aardse koning (Dawid, ens.) ges nie.

 

4.4.4.3. Matteus skrywe vir Jode. Hy wil aan sy Joodse lesers bewys: Jesus is die lank verwagte Christus, die Seun van Dawid, die Seun van God.

 

4.4.4.4. In sy geslagsregister bewys Matteus dit: Jesus is die lank verwagte Christus, die Seun van Dawid. Hy is die Seun van God, Hy is verwek deur God self. Hier is geen sprake van adopsie nie, maar van verwekking deur die Heilige Gees.

In Mt.1: 2e.v. word verklaar: Abraham - 'n mens - het Isak verwek {volgens die Grieks}.... ens. Telkens, tot in vers 16, word vertel van 'n mens wat 'n mens verwek.

Maar dan, in vers 20, lees ons: Wat in Maria verwek is, is uit die Heilige Gees, d.w.s. uit God en pertinent ni uit 'n mens nie. En gevolglik, daarom: "En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het: 23 Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal Hom Emmnuel noem, dit is, as dit vertaal word: GOD met ons" (vv.22-23).

Ridderbos (1970:27) wys daarop dat Josef, dit is Dawid se huis en geslag, op die beslissende oomblik uitgeskakel word. Di lyn kan die Messias nie voortbring nie. Christus moet aan Abraham en Dawid gegee word in die volle sin van die woord, buite die natuurlike voortsetting of medewerking van Dawid se geslag om. Josef se stamboom is dus wel deeglik bedoel as Jesus se stamboom. Jesus se inplanting in en aansluiting aan Dawid se geslag word egter nie deur Josef nie, maar deur God self tot stand gebring.

Die benadrukte Ek self (vandag het Ek self U gegenereer), gegrond in die Hebreeuse grondteks, word nader verklaar en bevestig deur wat ons in Matteus lees.

Ons moet dit ook so s: Ons verlossing is nie ons werk nie, maar ook: die koms van die Verlosser is eweneens nie mensewerk nie maar "Ek self het U gegenereer".

Of meer teologies ges:

 

4.4.4.5. In Handelinge 13:32-33 pas die Heilige Gees self Psalm 2:7 op Christus en sy opstanding toe. Die Heilige Gees leer ons om hierdie woorde Messiaans te verstaan. Die Heilige Gees leer ons om in die opwekking van Jesus 'n vervulling van die vandag het Ek self U gegenereer te sien.

Net soos in Ps.2:7 (Ek self) word hier ook God se werk benadruk en Ps.2:7 se Ek self verklaar: "En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek" (v.32). En dan word daarby gevoeg: "soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is: U is my Seun, vandag het Ek (die Ek word benadruk in die Grieks AHB) U gegenereer" (v.33).

Hoe die vandag van Psalm 2:7 verstaan moet word, leer Paulus in Handelinge 13:33 (vgl. ook Rom.1:4): Vandag is die opstandingsdag van Christus, die aanvaarding van sy ewige koningskap oor die nasies (vgl. Op.11:15; 12:10).

 

4.4.4.6. Romeine 1:4 is hier eweneens van toepassing. "en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here".

In hierdie vers hoor u Ps.2 terug, want Paulus praat van die Seun van God en Jesus Christus, ons Here. En dan l die apostel weereens, soos in Handelinge 13, 'n verband tussen Jesus se opstanding en hierdie Psalm.

 

4.4.5. Die Aangesprokene in Psalm 2

Wi is die Aangesprokene in Psalm 2? Hebrers laat ons nie daaroor in die duister nie:

Christus is die Aangesprokene!

 

4.4.6. Psalm 2 'n profesie, 'n belofte, 'n evangelie aan die vaders!

1. In Handelinge 2:30-31 s die Heilige Gees: Dawid was n profeet was en hy het geweet dat God met n eed aan hom belowe het dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. Daarom het hy die opstanding van die Christus vooruit gesien.

Dit is in die lig van hierdie verse meer as duidelik dat Dawid in Psalm 2 meer bedoel het as maar net 'n aardse koning. Daarby moet die gewetensvraag gestel word: En sou hy, die profeet Dawid, dit wel weet, maar sy hoorders nie?

 

2. Na Pinkster gaan die Heilige Gees die wreld in en oor die wreld heen verkondig Hy Christus aan die hand van die Psalms. Paulus se Preek ('n Preek genspireer deur die Heilige Gees) in Handelinge 13 is 'n voorbeeld daarvan. Ook in hierdie Preek (net soos in die een in Handelinge 2) kry ons 'n aaneenskakeling van Psalms, Psalms wat almal net een Noot op hulle snaar het: Christus, Christus, Christus. Vers 32-33 se aanhaling van Psalm 2:7 is hier van toepassing: "En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek, soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer (verwek)".

Die Heilige Gees self pas Psalm 2:7 in Handelinge 13 op Christus toe. Hy leer ons om hierdie woorde Messiaans te verstaan. Die Heilige Gees leer ons om in die opwekking van Jesus 'n vervulling van Ps.2:7 te sien.

Die Heilige Gees self beskryf Psalm 2:7 in Handelinge 13 ook as 'n belofte wat aan die vaders gedoen is. Die woorde van Ps.2:7 was nie maar net 'n beskrywing van wat gebeur het die dag wanneer 'n koning die troon bestyg het nie. Inteendeel,

Daarom moet ons s: Die belofte van die opwekking van Christus dit is reeds aan die vaders gegee, aan die eerste hoorders van die Psalms. Christus is nie eers later, in die tyd van die Nuwe Testament, aan die Psalms bygeplak of bygevoeg soos die "nuwe navorsing" en 2001-omdigting leer nie. As dt wat die "nuwe navorsing" (op wie Cloete hom beroep) leer, die geval sou gewees het, kan ons tog nie van 'n belofte, 'n belofte wat eeue tevore aan die vaders gedoen is, praat nie? As die Christus-verklaring eers later bygevoeg is deur die skrywers van die Nuwe Testament dan was Christus nie in Psalm 2 belowe nie. Dan is Handelinge 13 onwaar.

 

3. 'n Ander belangrike Skrifgedeelte, waarin ons Psalm 2 terugvind, is Romeine 1:1-4. Veral vers 4 is belangrik. Paulus skryf inleidend dat hy nie met 'n nuwe evangelie kom nie, maar met die evangelie van God (v.1) wat Hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige Skrifte (v.2). In verse 3 en 4 gee hy samevattend die inhoud van hierdie evangelie wat let wel - reeds in die Ou Testament beloof is: Dit is die evangelie aangaande sy Seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid (v.3) en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here (v.4).

In hierdie laaste vers hoor u Ps.2 terug, want Paulus praat van die Seun van God en Jesus Christus, ons Here. En dan l die apostel weereens, soos in Handelinge 13, 'n verband tussen Jesus se opstanding en hierdie Psalm.

Die evangelie van vers 1 en die beloof van vers 2 slaan duidelik ook op Ps.2.

 

4.4.7. Christus se Godheid deur Hebrers bewys met Ps.2

In Hebrers 1 word 'n hele rits van tekste aangehaal om spesifiek die Godheid van Jesus te bewys en - een van daardie tekste is juis Ps.2:7. Hebrers 1 leer ons dat Ps.2:7 ons die ware Godheid van Christus leer.

Veral Hebers 1:10 is besonder insiggewend, want daar word Ps.102 op Jesus toegepas en van Hom ges: : U, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande (vgl. Ps.102: 25: My God, s ek, neem my nie weg in die helfte van my dae nie-u jare is van geslag tot geslag! 26 In die voortyd het U die aarde gegrondves, en die hemele is die werk van u hande). Christus word pertinent GOD genoem.

 

4.5. Vers 8

Eis (vra) van my, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting is omgedig met "Jy kry die volke as besit van My".

Die Eis (vra) van my is weggelaat. Wie het meer reg om dit te vra as Christus? (Vgl. Joh.17:4,5: "Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring. En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wreld was").

Ook erfdeel is weggelaat. Van Christus word in Hebrers 1:1-2 dat Hy die Seun is, wat God as erfgenaam van alles aangestel het.

 

4.6. Vers 9

Dat Christus die Koning is van vers 9, wat sy vyande soos 'n pottebakkersvat verbrysel en hulle met sy ystersepter regeer, is sonder meer duidelik uit 'n teks soos Openbaring 2:27 ("En hy sal hulle regeer met n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het"). Ook op ander plekke in Openbaring word gepraat van Christus wat met 'n ystersepter (12:5) of staf (19:15) regeer.

 

4.7. Vers 11

Juig met bewing is weggelaat.

 

4.8. Vers 12

4.8.1. Die Seun van v.12 is weggedig.

Die rede daarvoor is dat verskeie kommentare (Vgl. ook die 1983-vertaling) geen raad weet met die feit dat nie die Hebreeuse nie, maar die Aramese woord vir Seun gebruik word.

Cloete se adviseurs is dieselfde mening toegedaan:

4.8.2. Daarteen kan egter die volgende aangevoer word:

a) Ek weet van geen Hebreeuse manuskrip waarin iets anders as bar staan nie. Ook die Aleppo Kodeks (wat gebruik word in Crown of Jerusalem) het dit.

b) Die Arameese woord vir seun kom ook in Spreuke 31:2 voor.

c) Ook "woel" in v.1 en "verpletter" in v.9 is 'n Arameese leenwoorde. Daar word dus meermale van Arameese woorde in Ps.2 gebuik gemaak. Verskeie vooraanstaande wetenskaplikes wys daarop dat ons in die twee genoemde woorde Aramese leenwoorde het:

 

Vers 1: Woel - vgr

1. KOEHLER:

vgr: Arm. loanword, Wagner Aramismen 277; MHeb. hif. to feel, notice; hitp. to come flocking, DSS (Kuhn Konkordanz 200) to surge, roar, rage; Sam. pa. to be aroused; JArm. pe. to be restless, roar; notice; af. to disturb, move; to sense, notice, BArm., also for the other Arm. dialects; Tigr. te-raggasa to writhe, double up with pain (Leslau 49); Arb. rajasa to thunder, on which see Wagner Aramismen 279.

2. HJ KRAUS:

Hy noem dit ook 'n Aramese woord (p.14).

3. Theological Wordbook of the Old Testament van Harris, ea.

4. Die Hebreeuse woordeboek van Brown, Driver en Briggs

 

Vers 9: Verpletter - [[r

1. KOEHLER:

II [[r: Arm. (Wagner Aramismen 288) equivalent to Heb. #cr; #[r; MHeb. DSS (Kuhn Konkordanz 207); JArm. [[;r>; Sam. Dt 2827 y[r (< [y[r) Ben-H. Lit. Or. 2:473b; BArm., also for the citations from the other Arm. dialects; Tigrin. raree to strike (Leslau 50).

2. HJ KRAUS:

Hy noem dit ook 'n Aramese woord (p.14).

3. Ook die woordeboek van Gesenius

 

d) Verder kan op die kommentaar van die volgende twee hoog aangeskrewe Ou Testamentici gewys word:

e) Ook 'n ander ou vertaling, die Siries, het die Aramese bar met "seun" vertaal:

f) Die TWOT s: Die argument dat die Aramese woord "bar" 'n korrupsie in die teks moet wees, omdat vers 7 die Hebreeuse woord "ben" gebruik, hou nie water nie. Dit veronderstel dat "bar" en "ben" nooit kontemporr was nie, maar dat een altyd gebruik is met uitsluiting van die ander. Dit veronderstel te veel, gesien die aansienlike hoeveelheid onsekerhede ten opsigte van ons kennis van die verspreiding van en gebruik van Aramees (Theological Wordbook of the Old Testament, electronic ed., p.126.

g) Uit Openbaring 6:16-17 kan afgelei word dat Ps.2:12 slaan op die Seun van God, want daar hoor ons van die toorn van die Lam (die toorn waarvan Ps.2:12 praat) en dat sy toorn gerig is teen die konings van die aarde (vgl. Ps.2:2).

Daarom pas die vertaling "Kus die Seun" absoluut hier in die verband.

h) Psalm 2:9, waar dit duidelik gaan oor die toorn van die Seun, maak die vertaling "Kus die Seun" heel logies, as 'n mens dit ook sien in verband met die vervolg van vers 12, waar daar ges word "sodat Hy nie toornig word nie". Die Hy kan net die Hy van vers 9 wees die Seun.

Die hele verband (vers 9,12) roep om die vertaling "Kus die Seun".

i) 1 Johannes 5:12 gryp eweneens op hierdie vers terug: "Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie".

j) Ook uit Psalm 110 'n Psalm wat uitsluitlik op Christus wys - kan duidelik afgelei word dat dit in Ps.2:12 spesifiek oor die toorn van die Seun gaan. Daar is 'n nou verband tussen Ps.2 en Ps.110:

In die lig van die Nuwe Testament en gesien in verband met Psalm 110 is daar geen enkele rede om die Seun van Psalm 2:12 nie te behou nie. Die dag van die HERE is die dag van die toorn van sy Seun, van sy Gesalfde.

k) Joh.5:23,27: Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie. En Hy het Hom mag gegee om ook te oordeel, omdat Hy die Seun van die mens is.

l) Matt.16:16-17: En Simon Petrus antwoord en s: U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en s vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.

Hier is 'n teksgedeelte nie alleen van belang vir die woord Bar of Seun in vers 12 nie, maar vir die Psalm in geheel.

m) Kus die Seun - is dit so vreemd?

Die Aramese woord vir Seun (Kus die Seun) is vir geleerdes 'n raaisel: 'n Aramese woord in 'n Hebreeuse Psalm? Hoe kan dit dan?

n) Bar is dit so vreemde woord in die Hebreeus van daardie tyd?

Glad nie:

KOEHLER: yL;zIr>B;: n.m.; lz<r>B; with Arm. gentilic ending (:: Beer-M. 41, 7b), man of iron Noth 225, Rudolph Esr.-Neh. 18; OCallaghan 1265; Berzelai/oj Josephus Ant. vii 9, 8 (OLZ 20:250; 21:155; 23:128f)

 

o) Moderne Nederlandse vertalings van moderne geleerdes handhaaf die vertaling "Kus die Seun":

Ook die Nederlandse Groot Nieuws Bijbel en die Willibrord Vertaling het seun.

 

4.8.3. Die op die weg vergaan is weggedig.

Hierdie woorde is 'n mooi sinspeling op en aansluiting by Psalm 1:6 (die weg van die goddelose sal vergaan).

 

4.8.4. Welgeluksalig.

 

4.8.5. Almal wat by Hom skuil

Die almal wat by Hom skuil (die Seun) onderstreep nogeens dat Psalm 2 'n Messiaanse Psalm is. In die hele Ou Testament is dit steeds God by Wie mens skuil. Dawid se geloofsbelydenis was juis dat God 'n skild is vir almal wat by Hom skuil (Ps.18:3, 31). Alle mensekinders moet by die HERE skuil (Ps.36:8-10). Vergelyk verder Ps.5:12, 7:2, 25:20, 31:2; 37:40.

Die slot van hierdie Psalm laat dus weer dink aan 'n gesalfde Seun van God, wat aan God gelyk is en aan wie die aardse koning Dawid sekerlik nie gelykgestel kan word nie.

 

5. Ps.2:7 en 12 en ons belydenis

5.1. Ons belydenis aangetas deur die 2001-omdigting

Die 2001-omdigting se weglating van die woorde vandag het Ek self U gegenereer (2:7) raak ons belydenis. Hierdie woorde speel juis so 'n groot rol speel in verskillende belydenisse en is fundamenteel in ons belydenisskrifte.

 

5.2. Die belydenisskrifte wat aangetas word

5.2.1. Nicea

"Ons glo in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader verwek/gegenereer (genneethenta, pf.part.pass. van gennaoo): Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, verwek/gegenereer (genneethenta, pf.part.pass. van gennaoo), nie gemaak nie, een in wese met die Vader ".

 

5.2.2. Athanasius

"22 die Seun is deur die Vader alleen, nie gemaak of geskep nie, maar gegenereer (Lat.sed genitus)".

 

5.2.3. NGB Art.10 Godheid van Christus

"Ons glo dat Jesus Christus ten opsigte van sy Goddelike natuur die eniggebore Seun van God is. Hy is van ewigheid af verwek/gegenereer (Franse teks: engendr = genereer, verwek - AHB); Hy is nie gemaak nie en nie geskep nie, want dan sou Hy 'n skepsel wees; Hy is een wese met die Vader, ewig saam met Hom, die ewebeeld van die Persoon van die Vader, ewig saam met Hom, die heerlikheid (Heb 1:3) en in alles aan Hom gelyk (Fil 2:6)".

Ps.2:7 word as een van die tekste aan die einde van hierdie artikel aangehaal.

Ook Ps.2:12 word aangehaal.

 

5.2.4. HK 13:33

Vraag: Waarom word Christus die eniggebore Seun van God genoem terwyl ons tog ook kinders van God is?

Antwoord: Omdat alleen Christus die ewige natuurlike Seun van God is (a), terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is (b).

(a) Joh.1:14; Heb.1:1, 2; Joh 3:16;1 Joh 4:9; Rom.8:32 (b) Rom.8:16; Joh.1:12; Gal 4:6; Ef.1:5, 6.

 

6. Nog belangrike gedagtes

1. 2 Tim.3:16 is van kardinale belang: Die hele Skrif (ook Ps.2:7b en al die ander weglatings) is deur God ingegee en is nuttig tot lering ....

2. Ons mag niks van God se Woord weglaat of verander nie (vgl. Deut.12:32 en Op.22:19).

3. God self besluit hoe ons Hom moet dien (2e gebod). Hierdie dien sluit ook sing in. Hy laat dit nie in ons hande om te besluit wat ons sal sing nie, want ons is onbekwaam tot enige goed (ook tot sing). Daarom gee Hy ons 'n Liedboek, die 150 Psalms. Daarin l Hy presies neer wat ons nodig het vir sy eer en ons saligheid. Hoe kan ons dan besluit dit of dat is nie nodig nie. Ons moet nie probeer om wyser as God te wil wees nie. Vgl HK 35:96 (Ons mag God op geen .... geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie) en NGB 7 (Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die Heilige Skrif geleer word nie ....). Psalm 2 (in sy geheel en elke woord en vers daarvan) is deel van die kanon, wat ons nodig het tot eer van God (ook om tot sy eer te kan sing) en ons saligheid (NGB 2-7).

4. Psalmsing is opdrag van God (Kol.3:16b. Ef.5:19). Dit sluit elke vers en woord in.

 

7. Dat die Jode (wat nie in Christus glo en geglo het nie) Psalm 2 Messiaans verklaar het

7.1. Dit kan uit die Bybel afgelei word

In Matteus 26:63 s die hopriester vir Jesus: "Ek besweer U by die lewende God dat U vir ons s of U die Christus, die Seun van God, is?" Hierdie woorde (Christus, die Seun van God) kom uit Psalm 2. Uit die vraag van die hopriester kan ons aflei dat ook die Jode wat nie in Christus geglo het nie, Psalm 2 Messiaans verklaar het. Wat hulle ni wou erken nie, was dat Jesus daardie Messias van Psalm 2 is.

Wanneer Natanael by Jesus kom, s hy vir Jesus: "Rabbi, U is die Seun van God, U is die Koning van Israel" (Joh.1:49). Dit - Seun van God, Koning van Israel - is woorde uit Psalm 2. Waar kom Natanael daaraan om Psalm 2 Messiaans te verstaan? Die antwoord is: Die Jode in daardie tyd geglo het dat Psalm 2 Messiaans is en Natnael was bekend met hierdie beskouing. Die verskil tussen die ander Jode en Natanael is egter dat Natanael Ps.2 toepas op Jesus.

 

7.2. Dit kan uit buite-Bybelse bronne geleer word

Die Ou Testamentikus AH Edelkoort skryf in verband met Psalm 2 die volgende: Die Midrash op die Psalms, die Babiloniese Talmud en die Kabalistiese Joodse boek Sohar betrek almal Psalm 2 op die Messias. In di rigting wys ook 'n Talmud-traktaat, wat Ps.2:1-3 aanhaal en daarby s dat in die tyd van die Messias die proseliete teen God en sy Messias sal rebelleer. By vers 7 e.v. twyfel die rabbyne nie daaraan dat hierdie vers oor die Messias, die Seun van Dawid , spreek nie. Selfs Joodse geleerdes soos Kimchi (1105-1170) en Jarchi so skryf Hengstenberg erken dat dit die oorheersende opinie onder hulle voorvaders was.

Ibn Esra vertaal vers 12: Kus die Seun. En hy pas dit toe op die Messias.

Redak het doelbewus hierdie woorde anders gaan vertaal en verklaar met die bedoel om die Christene nie 'n wapen in die hand te gee vir hul Messiaanse verklaring van hierdie teks nie. Hy vertaal: Wapen julself met reinheid.

7.3. Beskamende gevolgtrekking

Ongelowige Jode weet dat Psalm 2 'n Messiaanse Psalm is, maar hedendaagse teolo van die Christendom weet dit nie.

 

8. Sinode 2003

Ek stip maar enkele punte aan:

8.1. Sinode 2003 en sy voetnote-oplossing

Sinode 2003 (p.642, punt 3.2.3) het besluit: "Dat in die Psalmbundel, by sowel die 1936-beryming as die 2001-omdigting, die openbaringshistoriese verband met die Messiaanse vervulling Psalms met voetnote aangedui word ooreenkomstig die riglyne in Bylae D".

As u Psalm 2 uit die 2001-omdigting sing, sal u nie die woorde van Ps.2:7 (Vandag het Ek u verwek - aangehaal in Hand.13:32-33 en toegepas op Christus) sing nie want dit is doodeenvoudig nie omgedig nie. En al sou dit in 'n voetnoot staan, sal u hierdie woorde van die Heilige Gees, waarmee Hy Christus verheerlik, nog steeds nie sing nie want dit staan ten enemale nie in die teks van die 2001-omdigting nie. Die voetnoot bring Christus dus nie terug nie. Buitendien: Al s die voetnote ook wat, die digter self het uitdruklik ges dat hy die Messias verwyder het uit die lied wat u sing.

 

8.2. Sinode 2003 en hoe ons Ps.2 moet verstaan

Die sinode stel in Bylae A (p.657) dat die Psalms so verstaan (omgedig/vertaal) moet word soos die eerste hoorders dit sou verstaan het.

Dit is 'n on-Skriftuurlike uitgangspunt. Ons moet die Psalms (ook Ps.2) verstaan, vertaal en omdig soos die Skrywer dit bedoel het.

Dit is alreeds met boeke wat deur mense geskryf word die geval. 'n Mens gaan vra tog nie vir die lesers vra wat die skrywer bedoel het nie?

Maar as die sinode dan so graag hierdie Psalm so wil verstaan soos die eerste hoorders dit sou verstaan het - die Skrywer self laat ons ook sien hoe die eerste hoorders hierdie Psalm verstaan het: as 'n profesie, as 'n belofte.

Maar die vraag is: Het Cloete Psalm 2 omgedig as 'n belofte? Die antwoord is: nee!

Die sinode sal ook moet s watter eerste hoorders bedoel is. Is dit nou die hoorders in die tyd van die dwase Rehabeam of die goddelose Agas? Dink u werklik dat die gelowiges in die tyd van Agas gedink het hierdie Psalm praat van Agas?

 

8.3. Sinode 2003, hoofletters en die openbaringshistoriese lyn

Die sinode stel in Bylae A (p.657): "Om sekere Psalms nie deur hoofletters as Messiaans aan te dui nie, verswak nie die openbaringshistoriese lyn wat deur die Ou Testament na die Nuwe Testament toe loop met n saamtrekking in die koms van die Messias, Jesus Christus nie".

Uit die voorbeeld van Psalm 2 kan gesien word dat die probleem met die Messiaanse Psalms regtig nie maar net een van hoofletters is nie. Nie net hoofletters is weggelaat nie, maar hele tekste wat na Christus verwys.

Uit bogenoemde uitleg (punt 2) kan ook telkens gesien word hoe die openbaringshistoriese lyne wat deur die Ou Testament na die Nuwe Testament toe loop met n saamtrekking in die koms van die Messias, Jesus Christus, afgesny word deur weglatings, ens. Dit geld o.a. van die Vandag het Ek self U gegenereer die lyn van Ps.2 na Heb.1 en ander tekste in die Nuwe Testament.

 

8.4. Sinode 2003 en respek vir die weg van die Heilige Gees

Sinode 2003 stel dit in sy motivering (5.1, p.643): "Ons moet die weg respekteer wat die Heilige Gees gebruik het. Daarom is die Ou Testament omgedig soos hy homself aanbied".

Die vraag is waarom hierdie rel nie gegeld het by sake soos die deur die Heige Gees gegewe onderskeid in Godsname, dat die Heilige Gees self Psalm 2 bedoel as 'n belofte, nie, ens. Kan ons werklik s dat ons die Ou Testament omdig soos Hy Homself aanbied as ons links en regs woorde weglaat, Name verander, ens.? Die antwoord is beslis nee.

 

8.5. Sinode 2003 en die toets aan Skrif en belydenis

Psalm 2 is 'n duidelike voorbeeld dat Sinode 2003 die 2001-omdigting ni getoets het aan Skrif en belydenis nie.

Trouens, die woordjies belydenis, belydenisskrifte, of iets dergeliks kom in die hele besluit (bylae ingesluit) nooit ter sprake nie.

 

8.6. Sinode 2003 en die minderheidsrapport

Dit word uitdruklik in die minderheidsrapport genoem dat Psalm 2:7 weggelaat is. Daarop het die sinode nooit geantwoord nie. Dit staan nie in die besluit of bylae nie.

Daar is in die minderheidsrapport kritiek uitgespreek teen die stelling in Bylae A dat die Psalms so verstaan (en omgedig) moet word soos die eerste hoorders dit sou verstaan het. Tog bly die sinode daarby.

 

9. Verskillende vertalings

9.1. Vers 12 (seun)

Psa 2:12

 

(ACV) Kiss the son, lest he be angry, and ye perish in the way, for his wrath will soon be kindled. Blessed are all those who take refuge in him.

 

(AKJV) Kiss the Son, lest he be angry, and you perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.

 

(ALT)

 

(AMP) Kiss the Son [pay homage to Him in purity], lest He be angry and you perish in the way, for soon shall His wrath be kindled. O blessed (happy, fortunate, and to be envied) are all those who seek refuge and put their trust in Him!

 

(AOV) Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

 

(ASV) Kiss the son, lest he be angry, and ye perish in the way, For his wrath will soon be kindled. Blessed are all they that take refuge in him.

 

(BBE) For fear that he may be angry, causing destruction to come on you, because he is quickly moved to wrath. Happy are all those who put their faith in him.

 

(Bishops) Kisse ye the sonne lest that he be angrye, and [so] ye perishe [from] the way, if his wrath be neuer so litle kindled: blessed are all they that put their trust in hym.

 

(Brenton) Accept correction, lest at any time the Lord be angry, and ye should perish from the righteous way: whensoever his wrath shall be suddenly kindled, blessed are all they that trust in him.

 

(CEV) Show respect to his son because if you don't, the LORD might become furious and suddenly destroy you. But he blesses and protects everyone who runs to him.

 

(cjb) Kiss the son, lest he be angry, and you perish along the way, when suddenly his anger blazes. How blessed are all who take refuge in him.

 

(Darby) Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish in the way, though his anger burn but a little. Blessed are all who have their trust in him.

 

 

(DRB) Embrace discipline, lest at any time the Lord be angry, and you perish from the just way. (2:13) When his wrath shall be kindled in a short time, blessed are all they that trust in him.

 

(DSV) Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

 

(EMTV)

 

(ESV) Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way, for his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him.

 

(GEB) Ksset den Sohn, da er nicht zrne, und ihr umkommet auf dem Wege, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glckselig alle, die auf ihn trauen!

 

(Geneva) Kisse the sonne, least he be angry, and ye perish in the way, when his wrath shall suddenly burne. blessed are all that trust in him.

 

(GerLut1545) Ksset den Sohn, da er nicht zrne und ihr umkommet auf dem Wege; denn sein Zorn wird bald anbrennen. Aber wohl allen, die auf ihn trauen!

 

(GerSch) Ksset den Sohn, da er nicht zrne und ihr nicht umkommet auf dem Wege; denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen! Wohl allen, die sich bergen bei ihm!

 

(GLB) Kt den Sohn, da er nicht zrne und ihr umkommt auf dem Wege; denn sein Zorn wird bald entbrennen. Aber wohl allen, die auf ihn trauen!

 

(GNB) and bow down to him; or else his anger will be quickly aroused, and you will suddenly die. Happy are all who go to him for protection.

 

(GNEU)

 

(GNT)

 

(GNT+)

 

(GNT-TR)

 

(GNT-TR+)

 

(GNT-V)

 

(GNT-WH+)

 

(GW) Kiss the Son, or he will become angry and you will die on your way because his anger will burst into flames. Blessed is everyone who takes refuge in him.

 

(HCSB) Pay homage to the Son, or He will be angry, and you will perish in your rebellion, for His anger may ignite at any moment. All those who take refuge in Him are happy.

 

(HNV) Kiss the son, lest he be angry, and you perish in the way, for his wrath will soon be kindled. Blessed are all those who take refuge in him.

 

(HOT) נשׁקו־בר פן־יאנף ותאבדו דרך כי־יבער כמעט אפו אשׁרי כל־חוסי בו׃

 

(HTB-IBS) Val voor Zijn Zoon op uw knien. Kus Hem, want als binnenkort Zijn toorn ontbrandt, bent u verloren. Zij die hun vertrouwen op Hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen!

 

(ISV)

 

(JPS) Do homage in purity, lest He be angry, and ye perish in the way, when suddenly His wrath is kindled. Happy are all they that take refuge in Him.

 

(KJV+TVM) Kiss5401 [8761] the Son1248, lest he be angry599 [8799], and ye perish6 [8799] from the way1870, when his wrath639 is kindled1197 [8799] but a little4592. Blessed835 are all they that put their trust2620 [8802] in him.

 

(KJ21) Kiss the Son, lest He be angry and ye perish from the way, when His wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in Him.

 

(KJV) Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.

 

(KJV+) Kiss5401 the Son,1248 lest6435 he be angry,599 and ye perish6 from the way,1870 when3588 his wrath639 is kindled1197 but a little.4592 Blessed835 are all3605 they that put their trust2620 in him.

 

(KJV-1611) Kisse the Sonne lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little: Blessed are all they that put their trust in him.

 

(KJVA) Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.

 

(KJVR) Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.

 

(LITV) Kiss the Son, lest He be angry, and you perish from the way, when His wrath is kindled but a little. Oh the blessings of all those who flee to Him for refuge!

 

(LXX) δράξασθε παιδείας, μήποτε ὀργισθῇ κύριος καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας. ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν τάχει ὁ θυμὸς αὐτοῦ, μακάριοι πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτῷ.

 

(MKJV) Kiss the Son, lest He be angry, and you perish from the way, when His wrath is kindled in but a little time. Blessed are all who put their trust in Him.

 

(MRC)

 

(MSG) Kiss Messiah! Your very lives are in danger, you know; His anger is about to explode, But if you make a run for God--you won't regret it! A David psalm, when he escaped for his life from Absalom, his son.

 

(Murdock)

 

(NASB) Do homage to the Son, that He not become angry, and you perish in the way, For His wrath may soon be kindled. How blessed are all who take refuge in Him!

 

(NASB+) Do5401a homage5401a to the Son1248, that He not become599 angry599, and you perish6 in the way1870, For His wrath639 may soon4592 be kindled1197a. How blessed835 are all3605 who take2620 refuge2620 in Him!

 

(NET) Give sincere homage! Otherwise he will be angry, and you will die because of your behavior, when his anger quickly ignites. How happy are all who take shelter in him!

 

(NIV) Kiss the Son, lest he be angry

and you be destroyed in your way,

for his wrath can flare up in a moment.

Blessed are all who take refuge in him.

 

(nkj) Kiss the Son, [2] lest He [3] be angry, And you perish in the way, When His wrath is kindled but a little. Blessed are all those who put their trust in Him.

 

(NLT)

Submit to God's royal son, or he will become angry,

and you will be destroyed in the midst of your pursuits--

for his anger can flare up in an instant.

But what joy for all who find protection in him!

 

(nrs) kiss his feet, [1] or he will be angry, and you will perish in the way; for his wrath is quickly kindled. Happy are all who take refuge in him.

 

(nsn+) Do homage to the Son1248 , that He not become599 angry599 , and you perish6 in the way1870 , For His wrath639 may soon4592 be kindled . How blessed835 are all3605 who take2620 refuge2620 in Him!

 

(RSVA) kiss his feet, lest he be angry, and you perish in the way; for his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him.

 

(TR)

 

(SVD) قَبِّلُوا الاِبْنَ لِئَلاَّ يَغْضَبَ فَتَبِيدُوا مِنَ الطَّرِيقِ. لأَنَّهُ عَنْ قَلِيلٍ يَتَّقِدُ غَضَبُهُ. طُوبَى لِجَمِيعِ الْمُتَّكِلِينَ عَلَيْهِ.

 

(tmb) Kiss the Son, lest He be angry and ye perish from the way, when His wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in Him.

 

(UPDV) Embrace purity, or else he will be angry, and you+ will perish in the way, For his wrath will soon be kindled. Blessed are all those who take refuge in him.

 

(WEB) Give sincere homage, lest he be angry, and you perish in the way, for his wrath will soon be kindled. Blessed are all those who take refuge in him.

 

(Webster) Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.

 

(WNT)

 

(YLT) Kiss the Chosen One, lest He be angry, And ye lose the way, When His anger burneth but a little, O the happiness of all trusting in Him!