Oordenking 1

Lees:  Joh.20:19-31
Teks:  Joh.20:19, 21 (vrede vir julle)
Tema:  Die vrug van Pase

Na sy opstanding het Jesus nog 40 dae hier op aarde gebly voordat Hy opgevaar het na die hemel. In hierdie 40 dae het Hy verskillende male aan sy dissipels verskyn en by hulle tuisbring wat die betekenis van sy kruis en opstanding is.

Die verskyning waarvan ons gelees het, het plaasgevind die aand van daardie dag toe Jesus opgestaan het uit die graf.

Besonders is die boodskap wat Hy vir hulle bring: vrede vir julle! Dit is opmerklik dat Jesus daardie woord twee maal in ons teksverse herhaal: vrede vir julle! Die eerste keer kan ons dit beskou as n groet van die opgestane Heiland. So het die Jode mekaar ook altyd gegroet: sjalom! Vrede! Die tweede "vrede" mag ons heel in die besonder in verband bring met sy lyding op Goeie Vrydag. Daardie vrede is die vrug van sy lyding.

In daardie een woord VREDE is die hele vrug, die ganse resultaat van die werk van Christus saamgevat. DIT is die sin, die onbeskryflik heerlike gevolg van die lyding van Christus.
Ons moet goed verstaan: as daar nie n kruis was nie, was daar geen vrede nie. Christus self is ons vrede. Hy het vrede gemaak. Hy deel die vrede ook uit aan sy volk wat daar vergader is: vrede vir julle!

Dit is tog treffend: wanneer Christus gebore is, sing n engeleskaar: vrede op aarde, vrede vir die mense in wie God n welbehae het. En nou, kort na sy opstanding, sê Jesus dit self aan sy kerk: vrede vir julle.

Deur die sondeval in die paradys het die paradys verdwyn. In plaas daarvan het die wêreld n woesteny geword, besaai met dorings en distels. In plaas van die heerlike vrede van die tuin van Eden het die oordeel van God gekom. Deur die sondeval ly die hele wêreld onder die gevolge van die sonde. Aan alle kante is die merke van die sondeval te sien: hier is daar siekte, daar is daar dood, hier weer onenigheid tussen mense en...bo alles: die toorn van God, die teenoorgestelde van vrede, die teenoorgestelde van paradys.

MAAR - o heerlike Pase! O wonder van die kruis - deur Jesus Christus breek die paradys weer deur. Hy bring die vrede weer terug, die vrede met God, die vrede tussen mense wat in Hom glo. Hy oorwin die dood.

Vrede vir julle, sê Christus. En wanneer ons hierdie Woord uit sy mond hoor, sien ons uit die as en die puin van hierdie wêreld, n nuwe wêreld verrys. Voor ons geestesoog sien ons die paradysvrede terugkeer, die heerlike vrede van God.

Ons wêreld is n wêreld tussen twee paradysse: aan die begin van die wêreldgeskiedenis staan die paradys wat was, aan die einde die paradys wat kom. n Christen is iemand wat alreeds met die een voet in die nuwe paradys staan. Ek bedoel maar: nou al smaak ons die vrede met God. Eenmaal sal ons dit in volheid ontvang.

DIT is die diepste betekenis van die woord VREDE: Jesus herstel alles. Hy maak deur sy Paasoffer ons verhouding met God weer reg. Hy oorwin die sonde, sodat daar tussen mense wat in Hom glo, weer waarlik liefde en vrede kan wees: vrede op aarde, vrede weer! So sing die engelekoor. Vrede vir julle, sê die Vredevors op Opstandingssondag.
Aan sy kerk daar in Jerusalem het Hy sigbaar verskyn. Dit beteken nie dat Hy nie ook na ons toe kom nie. Hy kom elke Sondag. In die erediens is dit ten diepste Hy wat ons seën. Dit is Hy wat ons by monde van sy gesant toespreek: genade vir julle en vrede...Elke seën aan die begin van elke diens herinner ons aan daardie eerste Sondag toe Christus opgestaan het, herinner ons aan Christus se woorde daardie aand aan sy kerk: vrede vir julle. Elke Sondag herhaal God dit, sodat ons dit nooit sal vergeet nie, sodat ons elke dag sal onthou: ons het vrede, vrede deur die kruis. Nou mag ek weet dat ek onder n geopende hemel leef, in die lig van God se vriendelike aangesig.
 
 

Oordenking 2


Lees:  Joh.20:19-31
Teks:  Joh.20:21
Tema: Die bevel van Pase

Die deure van die huis waar die jong kerk vergader was, was gesluit, sê Johannes vir ons. Maar Jesus wil, by wyse van spreke, hê dat die deure oop moet. Die kerk moet buitentoe, die wêreld in.
Dit is die diepste betekenis van die Paasbevel van Jesus: Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.
Waarom stuur Hy hulle? Natuurlik om die Paasboodskap te verkondig! Natuurlik om aan n wêreld verlore in skuld, om aan n wêreld in onvrede met God en vol onvrede met mekaar te gaan sê: vrede vir julle! Vrede deur Christus! Vrede deur Hom alleen!
Nie net apostels, dominees en ouderlinge word gestuur nie. Die hele kerk, jonk en oud, geleerd en ongeleerd word gestuur.
Ons ontvang nie die Paasboodskap om dit vir onsself te hou nie. n Kerk, n lidmaat, wat die Blye Boodskap nie oorvertel nie, het dit ten diepste nooit ontvang nie. Kan dit wees dat ek dit ontvang het en tog nie? Dat ek dit gehoor het en tog nie? Dat ek in die kerk was en eintlik ook nie? Ja, dit kan! Want as u waarlik in u hart daardeur getref word, sal u dit oorvertel. Waar die hart van vol is, loop die mond immers van oor. As u dit dus nie oorvertel nie, beteken dit dat u dit eintlik nooit ontvang het nie. Dit is by die een oor in en die ander uit. Die saad van die evangelie het nie in u hart geval nie.
Waaroor gaan dit in die kerk? Om die vrug van Pase: die vrede van die kruis. Om daarin te groei en ander daarin te laat deel. Om steeds meer van Jesus, die Vors van vrede te wil weet. Om ook die wêreld te wil laat groei in daardie kennis. Is dit ook vir u die sin van kerk-wees en kerk-gang?
 
 

Oordenking 3

Lees:  Joh.20:19-31
Teks:  Joh.20:22
Tema:  Die Gees van Pase

Die dissipels ontvang n moeilike opdrag van die Here: Gaan heen die wêreld in.
En dit is n vyandige wêreld.

En hulle was bang. Dit is al uit die begin van die verhaal duidelik. Hulle kruip weg agter slot en grendel uit vrees vir die Jode.

En nou, nou stuur Jesus hulle die leeuhok in, in die wêreld wat Jesus gekruisig het, in die wêreld wat ook sy kerk haat.

Sal hulle dit ooit kan doen?

Sal ons ooit hierdie moeilike opdrag kan nakom? Ag, dis so moeilik vir ons om te praat, nie waar nie? Hoe kan ek ouderling wees? Hoe kan ek as ouderling van God n gemeente onderrig in die evangelie van die kruis? Hoe kan ek as ongeleerde lidmaat die blye boodskap oordra? En dan kan ek boonop nog dikwels teenstand en vyandskap ervaar.
Die sleutel tot die oplossing lê in ons teks. Want nadat Jesus sy kerk hierdie moeilike opdrag gegee het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.
Deur sy Heilige Gees wil Hy ons bekwaam maak om die Paasvrede en die Vredevors van Pase te verkondig. Hy laat ons nie alleen in die wêreld nie, maar Hy stuur sy Gees saam met ons. Slegs in die krag van die Gees van Pase sal ons instaat wees om die werk te doen.
Dit is ook alleen deur die Gees van Pase dat ons die boodskap van Pase werklik kan glo en kan begryp.

Christus is Uitdeler van die Gees en die Gees is Uitdeler van Christus. Die Gees van Pase bring die Vors van Pase in ons hart. Daar is niks wat die Gees liewer doen as ons om Christus te verkondig nie.

Miskien vind u hierdie teks vreemd. Is die Gees nie eers op Pinkster uitgestort nie. Hoe moet ons dit dan verstaan dat Jesus op daardie Paasaand vir sy dissipels sê: Ontvang die Heilige Gees? Is dit so tipe voorsmaak gewees van Pinkster?  Ons kan dit seker so noem.
Hier word egter ook baie duidelik: die verband tussen Pase en Pinkster. Pase en Pinkster staan nooit los van mekaar nie. Die Heilige Gees kan kom danksy Pase. Die koms van die Gees is ook n vrug van die kruis.

Te selfdertyd wil die Here Jesus vir sy kerk sê: sonder die Gees van Pinkster kan die vrede van Pase nie begryp en geglo word nie. Die Gees van Pinkster is die Een wat aan ons duidelik maak hoe heerlik dit is om Christus te ken. Die Gees van Pinkster is onmisbaar vir die verstaan van die wonder van Pase.

Prakties beteken dit: u moet bid om die Heilige Gees. Elke dag. Die Gees is die Een wat u sal inlei in die rykdom van die vrede wat Christus skenk. Hy sal u help om daaruit te lewe en om daaruit troos te put. Hy sal u ook bekwaam en gewillig maak om daardie boodskap te kan uitdra.

Elke Sondag is die Gees besig met hierdie taak. Die kerk is sy leerskool. Hier sit u in die klaskamer van die Heilige Gees. Hier wil Hy die Vors van Pase in u hart en in u verstand in dra. DIT maak die kerk kerk.