Ons gebede en God se verbondsbeloftes


Calvyn noem die bevel om te bid en God se beloftes die twee pilare van die gebed. In hierdie verband wys hy onder andere op Matteus 7 vers 7: "Bid (bevel), en vir julle sal gegee word (belofte)…". Daar leer Christus, sê die hervormer, ons nie slegs wat ons behoort te doen nie (bid), maar hy beloof ons ook dat ons gebed nooit vrugteloos sal wees nie.
God se beloftes gee ons in ons gebedslewe heerlike sekerheid.

Ons gebede en die les van die Psalms

As ons wil leer hoe om te bid, moet ons onder andere na die PSALMS toe gaan. Iemand noem die Psalms die leerskool van die gebed. In die Psalms kom ons in die binnekamer van die Ou Verbond. Daar sien ons hoe gelowiges onder die Ou Verbond in hulle binnekamers gebid het. Maar dit is nie al nie. Ons moet veral onthou: Die gebede in die Psalms was nie sommer maar net die gebede van mense nie, maar dit is geïnspireer deur die Heilige Gees. Hy is immers die groot Bybelskrywer en daarom ook die Skrywer van die gebede wat ons in die Psalmboek aantref. Daarom kom ons in die Psalms ten diepste in die gebedskool van die Heilige Gees. Hy is die Een wat ons daar leer bid.
En nou is een ding in die Psalms besonder opvallend: die groot rol wat God se verbond daarin speel.
Oor God se verbond sing die digters. Oor die HERE se heerlike beloftes en sy trou aan sy beloftes het hulle gejubel en gejuig. Dink maar net aan Ps.105, soos Totius dit so pragtig gerym het:
"Die HEER wat van geen wankel weet nie,
sal nimmer sy verbond vergeet nie;
al sy beloftes bly van krag
tot in die duisendste geslag…."
En dit kry ons nou ook in die gebede in die Psalms. Wanneer hierdie Psalmdigters bid, bid hulle nie sommer wildweg nie, maar hulle doen 'n beroep op dit wat die HERE in sy verbond beloof het. In hulle gebede is hulle besig met God se beloftes. Ek noem net een voorbeeld. In Psalm 31 vers 2 bid Dawid: "Bevry my deur u geregtigheid". Ek kan dit ook vertaal: "Red my deur u verbondstrou". HERE, sê Dawid, U het dit tog in u verbond beloof dat U U volk sal verlos. Wil u my ook dan nou in u trou aan u belofte verlos uit die hand van die vyand.
Die Psalmdigters het geweet: Op God se beloftes kan hulle staatmaak. Wie daarop pleit, doen dit nooit verniet nie. Die HERE is getrou. Hy doen ook wat Hy beloof het.

Ons gebede en ons doopsformulier

Nou moet ons die onderrig van die Psalmboek NA ONSSELF TOE DEURTREK. Ook ons is immers verbondskinders. Ook met ons het die HERE sy verbond opgerig. Hy het aan ons 'n weelde van beloftes gegee. Op daardie beloftes mag ons pleit en ons mag ook seker wees dat God ons sal verhoor wanneer ons so 'n beroep doen op dit wat Hy aan ons beloof het.
In hierdie verband wil ek u wys op ons so kosbare doopsformulier. Daar kry ons 'n samevatting, 'n opsomming, van God se beloftes aan ons. Daar, in die uur van ons doop, het God Homself aan ons belowe. Hy het vir ons gesê dat Hy ons Vader wil wees, dat Hy sy Seun aan ons wil gee en dat Hy sy Gees aan ons wil skenk. By hierdie drie dele van God se beloftes wil ek aan die hand van ons doopsformulier met u stilstaan:
· Ons doopsformulier sê eerstens: God belowe dat Hy ons Vader wil wees. As Vader wil Hy ons met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer of tot ons beswil laat dien.
Ons moet daarom nooit twyfel wanneer ons bid dat God ons sal versorg nie. Hy het dit immers self belowe. En berge mag wyk en heuwels wankel, maar God se trou aan sy beloftes sal nooit wankel nie. Wanneer ek daarom om sy Vaderlik sorg en beskerming bid, dan mag ek ook sonder enige twyfel weet: nou is my lewe ook in die almagtige hande van my liewe Vader.
Dit beteken nie dat daar nooit enige kwaad (siekte, verlies, ens.) op ons pad sal kom nie. Dit belowe die Here nie aan ons nie. Wat ons wel mag weet is dat ons in ons beproewings nooit sonder ons Vader is nie en dat Hy ook die kwaad in my lewe vir my ten goede laat meewerk. Dit belowe Hy wel.
· Ook ons vergewing is geen onsekere saak nie. Dit is die tweede. Want toe ons gedoop is in die Naam van die Seun het God daarmee beloof dat Hy ons wil skoon was van ons sondes in die bloed van sy Seun.
Kinders van God kan soms so twyfel: Sal God my ooit vergewe vir hierdie of daardie groot sonde wat ek begaan het? Maar ons moet nie vaskyk in die grootheid van ons sonde nie. Ons moet leer om te steun op die grootheid van God se trou aan dit wat Hy beloof het.
· Derdens het God ons sy Heilige Gees belowe. Hy het beloof om ons deur sy Heilige Gees in te plant in Christus en om ons deur die Heilige Gees geloof en gehoorsaamheid te skenk.
As ek daarom vassit in 'n bepaalde sonde of worstel met my kleingeloof, hoef ek nie daaraan te twyfel dat God my sy Heilige Gees aan my sal skenk as ek daarom bid nie. Dit is juis met die oog op die Heilige Gees dat Jesus gesê het: Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word (Mt.7:7).

Christus en ons gebedssekerheid

Waarom is dit so seker dat die HERE sy beloftes aan ons in vervulling wil laat gaan? Waarom kan ons die HERE met soveel vrymoedigheid bid om die vervulling van sy beloftes aan ons? Is dit omdat ons dit miskien op 'n manier verdien? Nee, as ons na onsself kyk, het ons al God se beloftes verbeur. Dan kan ons nie op een daarvan reken nie. As ons na onsself kyk, oorval daarom die grootste onsekerheid en twyfel ons. Maar God se beloftes is ja en amen, dit is waar en seker en vas nie danksy ons nie, maar in Christus Jesus. Daarom bid ons ook in die Naam van Jesus.

Gebed en geloof in God se beloftes

Die HERE belowe aan ons groot dinge in sy verbond, maar Hy kom in dieselfde verbond ook met sy eise: Ons moet glo en ons bekeer. Wie dit nie doen nie, ontvang ook nie die vervulling van God se beloftes nie.
En dit geld nou ook ten opsigte van die gebed: ons moet gelowig bid, anders ontvang ons nie. Dit leer Jakobus ons uitdruklik (1:6,7).
Ag, dit is vir ons dikwels so moeilik om te glo. Maar dit mag u ook vir die Here sê en van Hom vra. En dan hoef u nie te twyfel nie: Hy sal ook aan u die geloof gee. Hy skenk ook wat Hy van ons vra.