Advent
 

Oordenking 1

Lees: Jes.60

Teks: Jes.60:1,2

Tema: Advent: die betekenis daarvan

Die laaste vier weke voor Kersfees staan in die kerklike jaar bekend as ADVENT. Di moeilike woord dit kom uit die Latyn en dit beteken : naderende koms. Meer volledig is dit : adventus Domini of naderende koms van die Here.

Of om dit nog duideliker te stel:

- Op Kersdag dink ons aan die koms van ons Here Jesus in die vlees. Op daardie heerlike feesdag vier ons die koms van die Lig van die wreld.

- In hierdie Adventstyd berei ons ons voor op Kersfees. In die Ou Testament en met name in ons teks, weerklink die oproep tot die kerk tot voorbereiding : Staan op, wees n lig; want jou lig kom. Die volk van die HERE moet gereed wees vir die koms van hulle Son. Hy is reeds op pad. En vir sy koms moet hulle gereed wees.

Nou mag u miskien s: Ja, maar die Lig het al gekom. 2000 jaar gelede reeds is Christus immers gebore in die stal van Betlehem. Waarom moet ons ons dan nog voorberei op sy koms? En inderdaad, dit is waar! Die Lig het alreeds gekom daar op Kersnag twintig eeue gelede. MAAR dit is nie genoeg nie. Hy moet ook kom in ons harte ! Ek bedoel maar: Ons moet ook weet wat sy koms in die vlees vir ons inhou. Wat beteken dit vir ons? En ons moet dit ook glo! Die krip van ons Here Jesus moet nie alleen in Betlehem staan nie, maar ook in ons eie hart.

==> En juis daarop is hierdie adventstyd, hierdie voorbereidingstyd gemik: Ons wil onsself in gereedheid bring om sy koms op Kersdag feestelik te oordink. Daardie dag moet vir my n blye dag wees, omdat ek glo dat God sy Lig ook in my duisternis gestuur het. En hoe beter ons besef wat sy koms vir ons inhou, des te meer sal ons ons op Kersfees verheug in die geboorte van die Seun.

Aan die hand van ons teks wil ek DV die volgende twee keer met u oording:

1.      Advent: die belofte van die komende Lig

2.      Advent: die eis om, verlig deur die gekome Lig, 'n lig te wees

Oordenking 2

Lees:  Jes.60

Teks:  Jes.60:1,2 (Advent)

Tema: Advent: die belofte van die komende Lig

        Om hierdie teks en die wonderlik-mooie evangelie daarin werklik te begryp en te waardeer, moet u weet in watter tyd Jesaja dit uitgespreek het. Waar het die volk van die HERE hulle bevind toe die profeet aan hulle profeteer het van die naderende koms van die Lig? - Die kerk van die HERE, Israel, was in ballingskap in Babel. Vir die volk van God was dit stikdonker nag, die nag van God se oordeel. Dit is wat die ballingskap beteken het: die verbondsstraf van God. Dit het hulle ook verdien as gevolg van hulle aanhoudende verbondsbreuk.

        En nou het die duisternis al 70 jaar geduur. 7 dekades was hulle al in hierdie onbeskryflike donker nag. En dan, opeens, dan staan die gesant van die HERE voor hulle: die profeet Jesaja.

Sy boodskap moes soos hemelse musiek geklink het in die ore van sy hoorders. Hy kom met die belofte van God: Jou lig kom, en die heerlikheid van die HERE gaan oor jou op.

Die beeld wat hier voor ons o opgeroep word, is die van n sonopkoms: die heerlikheid van die HERE gaan oor jou op. Na n pikdonker nag breek die dag weer aan. Dit beteken: die duisternis van God se gerig, die nag van sy oordeel verdwyn.

Jou lig kom, s Jesaja. In die oorspronklike staan dit eintlik in so n vorm asof di lig al klaar gekom het. Dit is in Hebreeus die manier om te s dat iets sekerlik gaan gebeur.

        Wat is hierdie lig? Om hierdie vraag te beantwoord, kyk ons eers na die Ou Testament en daarna die Nuwe.

- Eerstens die Ou Testament en met name die profeet Jesaja.

In die 9de hoofstuk s hy: Die volk wat in die duisternis wandel, het n groot lig gesien; die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het n lig geskyn(v.1). En dan jubel, dan juig hy: WANT n Kind is vir ons gebore, n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors(v.5).

HIERDIE KIND is die LIG. HY is die SON wat die duisternis van God se oordeel laat opklaar. Dit leer die Ou Testament al.

- En nou, tweedens, die Nuwe Testament.

> En hier voer ek u aandag na Lukas 2:8-20:

Daar vertel die evangelie-skrywer ons van n groep skaapwagters. In die omstreke van Betlehem het hulle oor hulle skape die wag gehou. Maar opeens, in die donkerte van die nag, is die duisternis deurbreek deur 'n helder lig: 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn en die heerlikheid van die Here het hulle omstraal.

Mense in die stikdonker nag van sonde en van dood, in hulle lewens skyn skielik die lig van die lewe! Waar kom die lig vandaan? Uit die hemel! Die heerlikheid van die Here omskyn hulle. Dit is veelseggend! Nie 'n lig uit die aarde nie, nie hulle prestasies of goeie werke deurbreek die doodsnag van sonde en oordeel nie, maar die lig kom van bo af, van God af. Die verlossing is net sy werk. Daarom sing die engele: "Eer aan God in die hoogste hemele..."

Dit is die eerste wat op daardie eerste Kersnag gebeur: 'n Kerslig verskyn. En di lig getuig van die koms van die Groot Lig, die geboorte van die Lig van die wreld in die krip van Betlehem. Oor 'n aarde vasgevang in die duisternis van die ewige dood , het die Son van geregtigheid opgegaan: Die Vader het sy Seun na die wreld gestuur, gebore uit die maagd Maria! God verdryf die duisternis deur die koms van sy Seun. Daarom: "Eer aan God in die hoogste hemele..."

> Op talle plekke in die Nuwe Testament word die Seun van God die lig van die wreld genoem.

Maar dit is veral die evangelis Johannes wat lief is vir hierdie uitdrukking.

Heel aan die begin van sy evangelie (Jh.1:9) gebruik hy dit al, wanneer hy s: Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan die kom in die wreld.

Hy is die heerlikheid van God wat soos n son oor ons opgaan - waarvan Jesaja in ons teks praat. Want, s Johannes, die Woord het vlees geword en onder ons gewoon - en ons het sy heerlikheid aanskou, n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom - vol van genade en waarheid.

        Om die profesie van Jesaja des te meer te waardeer, moet ONS weet waarheen die ballingskap uiteindelik wys.

- Die Babiloniese ballingskap is n vooruitwysing na die ewige nag van God se oordeel. Dit is n afbeelding van die nag van die hel.

- Wat ons des te meer moet aanspreek, is die feit dat die kerk hier in Jesaja in die ballingskap sit. Ook hulle verdien dit om gestraf te word.

Ja, ook ons het sondes en ook ons sondes roep om straf, om n altyddurende, nimmer eindigende nag.

- As u dit weet en dit werklik glo, sal u Jesaja se profesie van die komende lig des te meer waardeer. Dan sal dit vir u n blye wonder wees.

Dan sal u weet wat Kerfees vir u persoonlik beteken. Want Kersfees is LIG-fees. Dit is die fees van God se Lig. Op daardie dag - byna 2000 ,jaar gelede - het God sy Lig gestuur om my duisternis, die nag van God se oordeel, die gerig wat ek dubbel en dwars verdien het, te verdryf.

Op Kersdag laat mense orals kersliggies skyn. Maar onthou ons nog die een Lig? Want net daardie Lig, net die Seun van God, kan ons verlos van n ewigdurende nag!

Sien u nou hoe noodsaaklik voorbereiding, hoe noodsaaklik ADVENT is ? Want ons moet ons weer gaan voorberei op die koms van die Lig van die wreld. Ons moet weer gaan besin op die betekenis van die geboorte van ons Here Jesus Christus!!

 

Oordenking 3

Lees:  Jes.60

Teks:  Jes.60:1,2 (Advent)

Tema:  Die eis om, verlig deur die gekome Lig, 'n lig te wees

Jesaja begin sy profesie in hoofstuk 60 met n bevel, n eis: skyn! Wees n lig!

        Die kerk van die Here moet n lig wees in die wreld! Maar HOE kan ons dit wees? Dit is die eerste vraag.

In die verband wil ek u aandag vestig op dit wat Jesaja in ons teks doen: Hy verbind hierdie opdrag ten nouste aan die belofte, want daar staan: Wees n lig, WANT julle lig kom. Dit is besonder veelseggend dat die profeet belofte en eis so aan mekaar koppel. Daarmee wil hy ons leer: alleen danksy die belofte kan ons ligte wees. Alleen danksy die belofte kan ons die eis nakom. Die belofte is die basis, die fondament. Die belofte is die geheim van die kerk se lig-wees. Sonder die belofte, sou die kerk nie lig kon wees nie.

Laat ek dit anders verduidelik: die kerk is nie self n son nie. Ons is n spiel. En u weet: n spiel produseer of genereer nie self lig nie. n Spiel weerkaats die lig wat van die son af kom. En dit is nou presies wat u moet doen in die wreld: u moet die lig van die lewe, Jesus Christus weerkaats. Ek bedoel maar: u moet vertel van Christus. U moet Hom, die lig van die lewe, verkondig.

Ek kan dit ook nog anders stel: u moet die belofte uitdra. U moet ander daarvan vertel. U moet vir ander s dat die Lig van die wreld gekom het, dat Jesus in die vlees verskyn het, dat Hy gebore is om die duisternis van God se oordeel weg te neem. As u hierdie belofte aan ander voorhou, dan is u ligte in die wreld. Dan skyn u in die donker. Dan kom u die eis van die HERE in Jesaja 60:1 na.

        Maar nou die tweede vraag: WAAROM moet ons ligte wees?

Natuurlik omdat God dit van ons vra !

En omdat ons n verantwoordelikheid het ten opsigte van die wreld rondom ons en die omgewing waarin God ons geplaas het.

En hoe sien daardie wreld daar uit?

Dit laat die profeet ons sien. Want in v.2 kom die groot kontras tussen die kerk en die wreld na vore:

-duisternis oordek die aarde en donkerheid die volke. Daarenteen het die kerk die Lig.

=die wreld l onder die duisternis van die sonde en onder die donkerheid van die toorn van God. Daarenteen het u die Lig van verlossing.

God het u ryk gemaak, sodat u ander sal ryk maak. God het u verlig, sodat u ander sal verlig. n Mens steek nie n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is (Mt.5:15). Dit beteken:

> U moet aan n wreld verlore in skuld die evangelie verkondig. U moet hulle vertel van Jesus wat gekom het om vir ons te betaal.

>> U moet aan n wreld, vasgevang in die mag van die sonde, aan n wreld wat verwoes word deur haat en twis vertel dat net Jesus ons kan verlos van daardie duister oormag.

Kersfees is fees van die Lig, want ons oordink die koms van ons Lig, Jesus Christus. Maar Kersfees is nie alleen fees van di groot Lig nie. Dit is ook fees van die ligte: u is daardie ligte. En u kan skyn in n donker wreld, u kan lig gee, as u die glans van Christus se verlossingswerk weerkaats in u omgewing.