1 Tim. 1:15

Oordenking

Lees: I Timothes 1
Teks: I Timothes 1:15
Tema: Die boodskap wat gepreek moet word
 

Inleiding

Die Koning van die kerk laat dit nie in mensehande oor om te besluit wat gepreek moet word nie.
1 Timothes is veel meer as net n brief van n herder (Paulus) aan n herder (Timothes) : dit is 'n skrywe van die Opperherder van die skape aan onder-herders, dominee Timothes en alle dominees deur die eeue heen.
In hierdie brief wil ons Here Jesus aan sy onder-herders riglyne gee, onder andere oor hulle prediking. In vers 18 is sprake van "'n boodskap wat aan Timothes toevertrou word". Dit is wat die jong dominee van Efese aan sy gemeente moet oordra.

Die inhoud van die boodskap

"Christus Jesus" is die inhoud van die prediking, Hy wat "in die wreld gekom het om sondaars te red".
1 Timothes is daarom nie alleen 'n brief van 'n Herder aan 'n herder (die dominees) nie. Dit is ook 'n brief oor 'n Herder, Christus Jesus. Dit gaan oor wat Hy gedoen het om ons te red van sondeskuld en sondemag.
Hoeveel preke gaan nie op in wat die mens moet doen om sy karakter te verander en kerk, huwelik en samelewing te verbeter nie. Daarvan hoor ons heeltemal niks in ons teks nie. Hier beluister ons alleen wat Christus Jesus gedoen het.
In hierdie verband is die volgende vertelling uit die lewe van Kohlbrugge ('n teoloog uit die vorige eeu) veelseggend: Op n dag het daar n man na hom toe gekom met die vraag: Dominee, wat moet ek doen om salig te word? Kohlbrugge se antwoord was kort en kragtig: Niks nie! Die man het hom verbaas aangekyk en ges : Maar in die Bybel staan daar tog: Gl en jy sal salig word? Kohlbrugge se antwoord daarop was nog korter: Presies!
Weet u wat wou Kohlbrugge daarmee s ? Wat geloof is ! Geloof is om op te hou doen, om op te hou dink dat ons saligheid afhang van ons werke. Geloof is om alleen te steun op wat Christus gedoen het. Ons verlossing is totaal en heeltemal net sy werk.
Geloof beteken om te s: Here, u alleen kan dit doen. Verlos U my van my hemelho skuld. Bevry U my van my sondige karaktertrekke. Maak U my huwelik nuut. Red U land, skool, kerk en samelewing van die vernietigende mag van die sonde.
Dit is opvallend dat daar nie staan Jesus Christus nie, maar omgekeerd Christus Jesus. Christus beteken: gesalf, deur God aangewys vir n spesifieke taak. Paulus se bedoeling met hierdie volgorde is om te beklemtoon dat Jesus aangewys is vir die taak van verlossing. Trouens, ons is nie eens geskik vir die werk nie. Die naam "sondaar" s dit al.
Nog net n paar opmerkings oor wat Jesus gedoen het: Hy het na die wreld toe gekom. Die wreld - dit is u en ek. Maar dit s nog meer: die woord wreld het in die Bybel n vyandige betekenis. Dit is n wreld wat teen God in opstand gekom het, wat Hom haat. Na so n wreld -na sulke mense soos ons - het die Seun van God gekom. Om wat te doen? Om sondaars - vyande - te red! Is dit nie om van verwondering op te spring nie?
Hoe het Jesus dit gedoen ? Hy het gekom. In daardie een woord is die ganse evangelie opgesluit: Hy het gekom om as Lam geslag te word op die altaar van Golgota.
1 Timothes is dus n brief oor n Herder wat 'n Lam geword het om op die manier verlore skape te red.

Die ontvangers van die boodskap

Vir wie is hierdie verlossende Woord bedoel? Vir besonder vroom mense? Nee, Christus Jesus het gekom om sondaars te verlos.
Wil u graag n mede-ontvanger van die heerlike heilsboodskap wees? Dan moet u "sondaar" word! Ek bedoel maar: dan moet u besef dat u uself nie kan verlos nie. Dt is die kwalifikasie dat u vir God sal s : Here, my naam is sondaar! Ek is onbekwaam tot enige goed en geneig tot alle kwaad. Ek kan niks doen nie, maar wil U alles vir my doen.
Miskien wonder u: Kan so n groot sondaar soos ek kwalifiseer ? Ek het die Here al so baie bedroef.
Hoor dan wat s Paulus: Christus Jesus het gekom om "sondaars te red, van wie ek die vernaamste is".
Daarmee wil hy s: In die ry van sondaars staan ek op die voorpunt. Daar is geen sondaar groter as ek nie. Ek was n lasteraar, ek het die Naam van Jesus beledig. Hy het sy kruis en God se genade nie nodig gehad nie. Ek was ook n vervolger van die gemeente. Ook Jesus se volgelinge het hy gehaat (v.13).
Maar dan skielik, nadat hy sy sondes so opgestapel het, breek Paulus in heilige verwondering uit: Maar aan my, die lasteraar en vervolger, is barmhartigheid bewys (v.14). Aan hom is n oorvloed van genade geskenk.
In vers 16 verklaar hy waarom hy so uitwei oor God se goedheid aan hom: omdat hy weet dat die Heilige Gees hom aan ons as voorbeeld wil voorhou. In hom gee God ons n demonstrasie van die grootheid van sy genade. Hy wil laat sien: As God hom, die grootste sondaar, kon red, hoef ons nooit te twyfel nie. Ja, ons sondes is groot, maar God se genade is nog veel groter.
Is daar by ons dieselfde verwondering as by Paulus ? Dit kan alleen as die twee dinge wat by Paulus aanwesig was, ook by ons teenwoordig is: sondebesef, besef van eie armoede, en genadekennis, kennis van die rykdom van God se barmhartigheid.
Die waarde van die boodskap
Die apostel noem hierdie verlossingsboodskap "n betroubare woord". Daarin hoor ons in die oorspronklike die woord "geloof". En wat is geloof? Dit is om op iemand of iets te steun of staat te maak.
Op hierdie woord kan ons steun met die ganse gewig van ons sondeskuld. Daarop kan ons staatmaak om bevry te word van die sondemag. Dit sal die kerk gewis verlos van liefdeloosheid en gebrek aan beoefening van die gemeenskap van die heiliges.
Ons hoef geensins daaraan te twyfel nie. Die woord is werd om ten volle aangeneem te word.
 

Slot

Om weer terug te kom op die advies van Kohlbrugge : Wat moet ons doen om salig te word? Net steun op die verlossingswoord van God. Net leun op die Lam wat vir ons geslag is. Net glo. Niks meer nie, maar ook niks minder nie. Wie dit doen, sal nimmer as te nooit teleurgestel word nie.
Watter boodskap moet predikante en lidmate dus uitdra? Christus Jesus, wat gekom het om sondaars te red.
Glo jy dit nog, dominee? Preek dan sonder ophou hierdie almagswoord aan magtelose, hulpelose mense. Leer die skape dat net die gekruisigde Herder nuwe lewe in dooie harte en lewelose kerke bring. Met so 'n boodskap kan die Woordbedieningsmodel nie misluk nie. God self waarborg dit, want Hy s: dit is 'n betroubare woord.